Kā droši uzstādīt televizoru uz sienas

Kā droši uzstādīt televizoru uz sienas

Rikojumi, kas jums nepieciesami, lai drosi piestiprinatu televizoru pie sienas

Pirms televizora stiprinajuma uzstadisanas, jums vajadzetu sagatavot sekojosus materialus:

  • Stiprinajuma mekletajs: Lai nodrosinatu labako stabilitati, piestipriniet savu televizoru pie stiprinajuma nevis pie sausas sienas, pretējā gadījumā varat saskarties ar dargu katastrofu.
  • Urbjmasina: Televizora stiprinajuma uzstadisana var aiznemt ilgu laiku, ja to veicat ar skrūvgriezi. Urbjmasina palidzes atrak virzities uz prieksu.
  • Dažadi urbjgali
  • Livels: Lai parliecinatos, ka jusu jaunais televizors ir pareizi izlidzinats, izmantojiet livelu. Tas var noverset jums no nepareiza televizora un nevajadzigas caurumu radisanas siena.
  • Televizora stiprinajums: Jums vajadzigs televizora stiprinajums, kas ir apstiprinats jusu televizora modelim, lai to piestiprinatu pie sienas.
  • Krasotaja lenta: Lai gan tas nav obligati, jūs varat atzimet sienas stiprinajumus, kurus esat atradis, ar nelielu krasotaja lentas gabalinu.

Soli, ka drosi piestiprinat televizoru pie sienas

  1. Noteikt televizora atrasanas vietu.

Lai nodrosinatu labako vizualo kvalitati, biezi vien ir svarigi skatisanas leņķi, tāpec rupigi izvertejiet savu vietu. Papildus tam, ka tas ir vairak darba, televizora parvietosana pec tam atstaj ari tukšus caurumus siena. Kamina parasti ir istabas fokusa punkts, tāpec televizora ierikosana virs tā ir populara izvele.

2. Atrast stiprinajumus

Pec idealas vietas izveles stiprinajuma piestiprinasanai pie sienas, jums ir jāatrod stiprinajumi, lai to drosi nostiprinatu. Ja jus piestiprinat to pie stiprinajumiem, jusu televizora sienas stiprinajumam bus nepieciesama strukturāla stabilitate, lai atbalstitu televizoru, kas var svērt no 30 lidz 100 mārcinam.

Jūs varat izmantot lētu stiprinajuma mekletaju vai citas metodes. Lai noskaidrotu, cik daudz stiprinajumu jums vajadzes, izmeriet televizora stiprinajuma piestiprinasanas punktus.

Parasti tas sastaves no diviem stiprinajumiem – viens no katras puses. Atkariba no jusu sienas iezimem un izveletā televizora stiprinajuma, tas var but nepieciesams tris stiprinajumiem.

3. Atzimet cauruma vietu

Talak jums ir jānorada preciza sienas skruves caurumu vieta. Lai parliecinatos, ka sis atzimes ir vienmerigas starp abiem stiprinajumiem un ka daudzums netiks noliecats, izmantojiet livelu.

Jūs varat vai nu pielikt papiru uz velamas stiprinajuma vietas un atzimet konkrētas vietas pilotcaurumiem ar zimuli uz sienas pati, izmantojot iepriekseji izdrukātu veidni vai savas atzimes.

4. Izveidot pilotcaurumus

Jums ir jāurbj pilotcaurumi caur sauso sieno un iekša stiprinajumos pareizajas vietās, izmantojot urbjmasinu.

5. Precizi piestiprinat sienas stiprinajumu

Pec pilotcaurumu urbšanas sienas stiprinajums tiks nostiprinats ar piegadatam stiprinasanas skruvem. Lai cieši nostiprinatu stiprinajumu pie sienas, ievietojiet sienas skruves iekša stiprinajumos, izmantojot urbjmasinu, skrūvgriezi vai ratslēgu.

6. Piestiprinat televizora stiprinajumu pie sienas

Sis otrais televizora stiprinajuma dalis tiks piestiprinats pie televizora aizmugures un tad savienots ar sienas stiprinajumu.

Atkariba no jusu izmantota stiprinajuma veida, abas dalis var but savienotas ar vienkarsu klipsi, sliežu sistemu vai pat izvelkamu roku.

Saskaniet VESA stiprinasanas caurumus uz televizora korpusa aizmugures ar televizora stiprinasanas plati. Izmantojot skrūvgriezi, nostipriniet stiprinasanas plati pie televizora ar skruvem, kas vajadzetu but ieklautam jusu televizora stiprinajuma komplekta.

7. Savienot sienas stiprinajumu un televizora stiprinasanas plati

Tagad, kad gan sienas stiprinajums, gan televizora stiprinasanas plate ir cieši nostiprinati, viss, kas jums jādara, ir tos savienot.

Lai pazeminatu televizoru un savienotu stiprinajumu un plati, paceliet to lidz pareizam augstumam vai nedaudz virs tam, kur tam jabut.

Izmantojiet piegadatas stiprinasanas detaļas, lai nostiprinatu plati pie stiprinajuma un parliecinatos, ka ievērojat televizora stiprinajuma instrukcijas.

8. Uzstadit televizoru uz stiprinajuma

Piestiprinot televizoru, savienojiet montazas detaļas uz tā aizmugures ar montazas detaļam, kas piestiprinatas pie sienas.

Kamēr esat gatavs veikt galīgos pielagojumus, nepievelciet neko pilnībā. Izmantojot livelu uz tā virsmas, parliecinieties, ka televizors ir izlidzinats.

Kad tas ir izlidzinats, veiciet nepieciesamos pielagojumus un pievelciet skruves, uzgrieznus un citas detaļas.

Nobeigums

Saja bridi mes esam parliecinati, ka jus tagad zinat, ka drosi piestiprinat televizoru pie sienas.

Televizora sienas stiprinajums ir lielisks veids, ka radit vietu jusu majokli un dot tam tiklu un modernu izskatu. Tomer ir svarigi to darit drosi, lai nepievelktu savu televizoru vai nebojatu sevi vai citus.

Ievērojot šaja raksta sniegtos padomus un instrukcijas, jūs varat parliecinaties, ka jusu televizors ir uzstadits drosi un drosi.

Katra solis ir svarigs – sakot no pareiza sienas stiprinajuma izveles lidz tam, kur to uzstadit un izmantot pareizo aprikojumu.

Tapec uz prieks! Ja jums ir kadi jautajumi, ludzu nekautrejieties tos dalities komentaru sadala.

BUJ

Vai es varu piestiprinat televizoru tieši pie sienas?

Ar fiksetiem, grozamiem vai pilnas kustibas stiprinajumiem plakanekranu televizorus var piestiprinat pie jebkuras sienas. Lai gan ir parasti labak piestiprinat pie cietiem stiprinajumiem, lielakoties televizorus var piestiprinat ari pie sausas sienas zem sausa apmetuma.

Ka vajadzetu piestiprinat televizoru pie sienas?

Taka LED televizori ir paredzeti skatisanai tieši no priekšpuses, ieteicams piestiprinat savu televizoru pie sienas tieši preti jusu skatisanas vietai. Ja televizors tiek uzstadits sturi vai nav centrets preti jusu sedesanas vietai, apsveriet pilnas kustibas televizora stiprinajuma izmantosanu, lai jūs varētu pielagot televizoru labakam skatisanas lenkim.

Ka jus zinat vai jusu sienu var turēt televizoru?

Izmantojiet stiprinajuma mekletaju, lai noteiktu jusu sienas stiprinajumus un noskaidrotu kur jus varat piestiprinat televizoru. Nekad nemeginiet to piestiprinat ar sausa apmetuma ankaram jo ankari galu gala izrausies cauri sausam apmetumam un jusu televizors kritīs uz zemes.

Vai televizoram vajadzetu but plakanam pret sienu?

Cik daudz jums vajadzetu sliekt televizora sienas stiprinajumu atkarīgs no istabas skatisanas lenka un individualam preferences. 
Ka visparejas vadlinijas tiek ieteikts noliekt televizoru nedaudz uz leju ja tas tiek uzstadits augstak uz sienas un nedaudz uz augšu ja tas tiek uzstadits zemak.

Vai TV Stiprinasanas atstaja lielas caurumus?

Jā, tas var but. Tomer pareizi uzstadits TV neatstajas daudz caurumu.
Lielaki caurumi var radit aizdomas kad pienaks laiks aizejot bet mazaki var palikt nepamaniti majokla ipašniekiem. 

Vai ir labak piestiprinat TV pie sienas vai likt to uz stativa?

Lai gan var šķist bistami karinat TV no sienas wall-mounted TVs are highly secure and are often safer than those that are placed on TV stands.

Kada ir labaka pozicija TV?

Parasti vadlinija ir ka jusu acim vajadzetu but apmeram tresdala no augšas no jusu TV ekrana. Cilveku galvas biezi vien redzamas šaja ekrana dala jo tur parasti notiek darbiba.